АРТЕКС ПУБЛИКУВАХА ЦЯЛАТА ХРОНОЛОГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДОКУМЕНТИ ПО КАЗУСА ЗЛАТЕН ВЕК

ЗЛАТЕН ВЕК – Историята на един казус

Със заповед РД-09-50-10/05.02.1996 г. Столична община одобрява Частичен застроителен и регулационен план за, м.Лозенец – I част (кв.275,275а,274,272), т.е зоната срещу Японския хотел.

С новия план е предвидено свързването на ул.Тодор Ночев с бул.Джеймс Баучер, с което се отделя нов квартал 272а. Предвидени са и две високи сгради – съответно на 24 и 35 етажа.

Ето малко по-близък поглед към фрагменти от този план:

На силуета по-долу са показани двете съседни високи сгради – на 24 и 34 етажа. Сградата в кв.272а е с височина 107.00м.
В забележките към силуета е записано: „етажите над втори етаж са със смесени функции – жилища и офиси“. В сградата може да има жилища.

През 2004 г., при стартиране работата по изготвяне на проекта за 34 етажната сграда, се подновява и визата, с печат на Главния Архитект на София:

Отново е потвърдена 34 етажна сграда с „етажи над втори етаж със смесени функции – жилища и офиси“.
През 2007г. фирма „2М Проект“ изготвя проект за висока сграда с офиси, възстановителен център, хотелски апартаменти и жилища.

На 26.01.2007 г. със своя заповед Главният архитект на София одобрява проекта и издава разрешение за строеж №134. Строителството на сградата трябва да започне до 3 години, а грубият й строеж трябва да се завърши до 5 години (съгл. чл.153 от ЗУТ).

Срещите с банки за финансиране на строителство се случват на основание на одобрения проект. Работното детайлиране на подобна сграда е нерентабилно, преди издаване на строително разрешение – всеки по-голям строителен предприемач може да потвърди това. Тепърва започват срещи с потенциални изпълнители – на окачената фасада, на инсталациите, на асансьорите и т.н. Инвеститорите, подкрепили проекта в началото, променят нагласите си и изискват различни варианти.
Изследват се концепции за фасадата – с double skin, с фотоволтаична фасада и др. Изготвят се работни детайли за изпълнение. Успоредно се провеждат срещи с потенциални инвеститори, с банки, с клиенти за покупка на жилище. Така минават почти две години и настъпва началото на 2009г… когато лошите икономически новини, повлияват и България. В следващата година следва отдръпване от финансирането на проекта, като „рисков“ в условията на икономическа криза. Това не само забавя започването на строежа, но довежда до фалит строителния предприемач, фирма JBI. Той е принуден да продаде проекта, в които е инвестирал толкова много време и средства.
За да не загуби строителното си разрешение, се налага до 26.01.2010 г. да започне строителството на сградата. 15 (петнадесет) дни преди изтичане на този срок, на 11.01.2010 г. строителството стартира със съставянето на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

По този начин фирма JBI запазва потенциала на своята инвестиция.

Следва освобождаване на персонала и пристъпване към продажба на имота и проекта. Само че през 2010 г. икономическата криза в България далеч не е отминала. Цените на имотите продължават да падат до 2012 г. Банките не кредитират строителни инициативи, особено от подобен мащаб.

През 2012 г. следва нов риск JBI да загуби стойността на своята инвестиция, с изтичането на 5 годишния срок за завършване на грубия строеж.

За да не допусне това, JBI внася молба за презаверка на строителното разрешение.

Тук е важно да се отбележи, че сроковете по чл.153 от ЗУТ се отнасят еднакво за всички сгради. Както за еднофамилна къща 65м2, с одая и печка – така и за невъобразимо по-сложни за детайлизиране и финансиране проекти. В същия текст от ЗУТ законодателят е дал възможността за многократно презаверяване на строителното разрешение. Нормите на чл.153, преди поправката им от 2017 г., отчитат динамиката на строителните процеси, като дават възможност да се преодоляват настъпили през годините обстоятелства, възпрепятстващи реализирането на проектите.
Със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., издадена от Главен архитект на София, на основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ, Разрешение за строеж №134 е презаверено за още 5 години, т.е. за срок до 19.11.2017 г.
Междувременно, през 2015 г., JBI най-после успява да продаде имот УПИ I-98,99 от кв.272а и проекта за своята 34-етажна висока сграда. Икономическата криза е към своя край, а цените на имотите отново поемат нагоре.

Купувач на проекта е фирма АРТЕКС.

Към онзи момент, проект за сграда, замислена преди повече от 10 години, вече е морално остарял и изисква изцяло нов подход, за да бъде успешно реализиран.

Проектът се сдобива с името „Златен век“.

Новият инвеститор, АРТЕКС, започва преосмислянето на проекта от своята перспектива и опит, както и в нови икономически условия. Разбираемо, това изисква огромно време. А времето е обичайния враг на този проект, едва оцелял в икономическата криза.
За да осигури още време за работата по проекта, през декември 2016г. – почти година преди изтичането на строителното разрешение (на 19.11.2017 г.) – АРТЕКС внасят документи и заплащат такса за презаверка, за нови 5 години, т.е строителството да бъде завършено до 2022 г.
През феруари 2017 г., преди изтичане на срока на валидност на презавереното през 2012 г. разрешение за строеж, в Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г. е публикувано изменение на чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ. Увеличава се срока на действие за строежи 2-ра категория от 5 на 10 години.

С въвеждане на новото ограничение – презаверката да се прави вече само еднократно – тази поправка уж „в полза на АРТЕКС“, по-скоро увеличава риска за АРТЕКС.

До момента именно неколкократното презаверяване е помогнало в годините да се запази стойността на инвестицията.

На това основание не е изключена вероятната необходимост за АРТЕКС от още презаверки и в бъдеще. Премахвайки многократните презаверки, законодателят поне е удвоил срока, опитвайки да съхрани в духа на закона възможностите, предвидени за преодоляване на обстоятелства, възпрепятстващи реализирането на по-сложните проекти, напр. като Златен Век.
Напоследък, сред аргументите на протестиращите срещу строителството на сградата, често се споменава уж претенцията на АРТЕКС за „обратно действие“ на поправката на чл.153, ал.2.

АРТЕКС не се нуждае от подобно обратно действие. Без тази поправка, на основание на молбата за презаверка и законно внесената такса, строителството би могло да продължи.

За обратно действие на закона може да се говори, когато той преурежда фактите.

В случая, законно придобити права (разрешение за строителството на 34-етажна сграда в конкретния имот) са засегнати от промяна на закон, без да е предвидена преходна норма, по отношение на заварените случаи. Именно претенцията на противниците на проекта за прекратяване действието на строителното разрешение е по същество претенция за „обратно действие“ на закона.

Нещо повече:

През септември 2017 г. Главния архитект на СО допълва разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. , като допуска т.нар. съществено изменение на инвестиционния проект. В заповед № РА51-226/20.09.2017 г. административният орган изрично се позовава на цитираното писмо № 70-00-906/30.08.2017 г. на МРРБ, че разрешението за строеж е валидно до 11.01.2020 г., т.е. очевидно Главният архитект към момента на издаване на заповедта е възприел становището на МРРБ.
През юли 2017г. след медиен шум и „молба“ от страна на кмета на Столична община, Г-жа Фандъкова, към инвеститорите, проекта е променен като инвеститорите се съгласяват да махнат 4 етажа от сградата и да намалят височината и до 30 ет. и септември 2017 г. арх. Здравков одобрява проект с тази височина.
През месеците май 2018 г. и август 2018 г.

Главният архитект на СО одобрява още две преработки на проекта. Всяка една от тях очевидно потвърждава валидността на строителното разрешение, в противен случай би представлявала правен нонсенс.
Две от проверките на строежа от страна на ДНСК са извършени след 19.11.2017 г., (моментът, претендиран от страна на противниците на проекта за изтичане на строително разрешение).

След тези проверки не е констатирано, че е налице изтекло разрешение за строеж.

Колко потвърждения в годините за етажността на сградата и колко потвърждения за валидността на строителното разрешение са необходими, за да може даден инвеститор да използва своите законно придобити права за строителство на сграда?

Спирането на строителството на „Златен век“ (до момента без правно основание) е посегателство върху инвестиция.

В утрешния ден подобно посегателство би могло да се случи на всеки друг инвеститор в България. Причината това да случва е опитът на управляващите да отклонят недоволството по политическия скандал с покупки на имоти – от управляващата партия към „бушон“, който да бъде пожертван.

Източник: https://arteks.eu/Zlaten-Vek/

Възражение от „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД
Кой не иска ЗЛАТЕН ВЕК?

Кой не иска ЗЛАТЕН ВЕК?

След като политическата буря около имотите на Цветанов постепенно утихна, ГЕРБ успя да се мобилизира и защити себе си. Обвиненията започнаха да губят своята острота в мотивите и тяхната несъстоятелност, а българският инвеститор, въвлечен в бурята беше оставен да се оправя сам.
Дори нещо повече, стигна се дотам, че срещу компанията АРТЕКС Инженеринг се подновиха всякакви спекулативни твърдения – от това, че е подкупила цялата управляваща власт, чрез продавани евтини имоти, до това, че строежите им са незаконни, че са прокарвани лобистки закони специално за тях и какво ли още не.
В началото на скандала компанията се опита, излизайки с изявление да се дистанцира от политическия скандал, но това като че ли наля повече масло в огъня и едва ли някой имаше уши да чуе за какво става дума. Нещо повече – журналисти записваха опитите си да проведат разговор и ги пускаха след това в медиите без предупреждение, с напълно манипулативни заглавия.
У нас, по разбираеми причини хората смятат за мръсни думи – приватизация и обществена поръчка. Счита се, че българският бизнес еднозначно е изплувал от мръсотията на прехода, от раздадени куфарчета, от приватизационни грабежи и престъпни групировки.
Цели поколения са възпитавани в това, че чорбаджията е изедник и грабител, богатството задължително е придобито по нечестен път и че първият милион задължително е престъпен.
Възможно ли е компания, която през изминалите 25 години, не е участвала в нито една приватизационна сделка, в нито една обществена поръчка да бъде съсипвана, само защото си е позволила лукса да не пести от качеството и да създава сгради, достойни за възхищение и мечта за мнозина?
Дали в България накрая няма да останат само фирми, създадени и управлявани от сенчестия силов бизнес, който по разбираеми причини може да устои на всичко.
Нормално ли е, група политически интриганти да се препитават чрез създаването на псевдо-обществен натиск, който е отразяван с такъв ентусиазъм от медиите?
Не е ли абсурдно архитектът на София Здравков да заявява в пресконференция, че той никога нямало да подпише разрешение за удължаване на строежа на сграда Златен век, без да обясни защо?
Общо взето отдавна е ясно:
Ако си организатор на протест, ти си носител задължително на истинност и правда, която е неоспорима, без значение какво е законодателството в страната и какво е становището на българските институции по въпроса.
В случаят със сграда Златен век, излязоха публикации, разкриващи самоличността на хората, използвали политическия скандал, за да изплуват на повърхността, защитавайки не позицията на гражданите, а своята личностно-партийна, платена позиция, вменявайки я на всички и от всички.
И защо нито една телевизия не зададе въпрос на разпространителите на всевъзможни глупости на коя партия са членове: о, не, те не са просто членове, те са част от управителния орган на партия Нормална държава.
И защо половината членове на тази партия излизат на протести в Лозенец, начело с Георги Кадиев? Може би всички те са от кв. Лозенец? Малко съм объркан… преди това май че всички бяха от кв. Младост. Защото винаги се казва, че „Граждани на квартала са излязли на протест.“
Никой не иска да задава излишни въпроси, за да не развали поредния си репортаж.
От доста време партията фантом на Георги Кадиев се превърна в инструмент за генериране на обществен натиск, обикаляща кварталите на София от името на всякакви граждански комитети и сдружения.
Това са хора, които след избирането на Иванчева в Младост, сега се опитват да възпроизведат този модел и в други квартали за придобиване на кметски места и общински съветници чрез създаване на обществен натиск по различни казуси. Често, докато беше на власт Иванчева сама създаваше протести в собствената си община и по този начин притискаше инвеститорите в квартала да плащат. Самата тя се хвали, че ги е карала да правят детски площадки, инфраструктурни ремонти за тяхна сметка. Само съда ще каже дали тази жена е взела подкуп в особено големи размери. Каквото и да реши съда, аз се питам нормално ли е кмет на община да притиска, изнудва и тормози инвеститорите в квартала?
Впрочем, когато говорим за инвеститори, българина много рядко си задава въпроса колко голям е риска на хората, които се заемат с подобни проекти. Обикновено те се осъществяват с огромни банкови кредити, в които трудно може да се включват пари, свързани с дарения в общината и не дай си боже подкупи.
Същите плащат данъци и отварят работни места в бранш, който е жизнено важен за икономиката на страната.
Знаейки за това, както и за риска, който всеки инвеститор поема преди започването на голям проект, протестерите са с ясното съзнание, че могат да постигат цели и да притискат не само управляващите, но и самия инвеститор.
Не е ли абсурдно, че кметицата на ГЕРБ – Фандъкова, която според протестерите е „купена“ от АРТЕКС, била казала на главния архитект на София да не подписва удължаването на разрешителното за строеж на сграда Златен век. Явно кмета нарежда на главния архитект какво да прави! И тук отново може да се зададе въпроса защо? Защото има натиск от няколко протестиращи или причината е друга? Не мога да гадая…
И ако на улицата излизат десетина човека, всъщност без значение колко са, то останалите граждани, които също са данъкоплатци, които също са гласоподаватели и жители на града остават безмълвни наблюдатели.
При това положение явно и кметът трябва да понесе своята отговорност и да подаде оставка след всичките мега-скандали, свързани с обществените поръчки, тяхното качество на изпълнение и спорна естетика.
Според мен кметицата на София, в желанието си да притъпи всяка една обществена реакция е достигнала до редовно посипване на главата с пепел.
И въпреки, че заяви, че сграда Златен век е законна според Дирекция държавен строителен контрол, чиято компетенция определя законността в подобни казуси, нашата любима кметица застана в подкрепа на т. нар. протестиращи граждани от Нормална държава, въпреки че едва ли те точно са нейните гласоподаватели.
Всички, които се обявиха срещу институциите и техните решения, които искат да спрат строежа на сградата, казват че политиците защитават компанията.
Не е ясно обаче как:
Дали със създадените институционални препятствия на строежа.
Дали с изявленията на Здравков и Фандъкова.
Дали с това, че им правят непрекъснато проверки от всякакви институции.
Или с нескритата подкрепа към протестираща извънпарламентарна и опозиционна партия.
До този момент държавата с нищо не е доказала, че е в състояние да защити българския бизнес.
Близко сме до времето, когато ще започнат да воюват помежду си квартални НПО-та, отстоявайки различни интереси и позиции. Защото на гражданите бе отнета възможността през последните години автентично да отстояват своите интереси.
Този феномен може да бъде явление в една страна, само ако държавността е на много ниско ниво. Затова и българинът няма доверие в институциите.
На практика протеста срещу сграда Златен век е протест срещу управляващата партия, а българското общество е готово да превърне в жертва една безупречна компания, създала стотици работни места и жилища, колкото един град.

Автор: Кирил Апостолов
Строежът на многофункционална сграда Златен век е законен

СТРОЕЖЪТ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК Е ЗАКОНЕН

В изявленията на главния архитект на София Здравков, свързани с казуса на сградата Златен век, умишлено или не, поради своята обърканост, доведоха до внушението, че строежът няма валидно разрешение за строеж. Новина, която се възпроизведе веднага в централните емисии на най-големите телевизии в страната, включително Канал 1.
Но докато някои използваха думи като „Може би“, в което се допуска и друга възможност, то Националната телевизия, в предаването си „По света и у нас“, заяви:
„Сградата Златен век в Лозенец, която се строи от собствениците на фирма АРТЕКС, към момента няма валидно разрешително за строеж! Това стана ясно от думите на главния архитект на столицата Здравко Здравков, който на два пъти отказва да поднови разрешителното…“
Може би единствената телевизия, реагирала отговорно с репортаж за случващото се беше Телевизия Европа:

www.tvevropa.com

Да не забравяме, че преди време Върховният административен съд глоби главния архитект Здравков с 13000 лв., заради превишени права по друг казус с висока сграда.

Нека си зададем няколко ясни въпроса, с ясни отговора.

Имало ли е разрешение за строеж на сграда втора категория Златен век?
– Да.
Имало ли е презаверка на разрешението за строеж?
– Да.
Имало ли е изменения и допълнения в решението за строеж от страна на настоящия главен архитект Здравков?
– Да.
От чия компетентност е законосъобразността на този строеж – на главния архитект на София – Здравко Здравков или на Дирекция за национален строителен контрол?
– Контролният орган, който определя законността е ДНСК – която упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория. Именно затова и ДНСК са правили няколко проверки.

И тук в медийното пространство се разгърнаха две тези:

1. Парламентът на Р България е гласувал закон за удължаване на срока за първа и втора категория сгради на 10 години. Този закон е гласуван от всички парламентарни партии единодушно, поради прагматичната му необходимост. Той дава възможност да бъдат завършени десетки инфраструктурни проекти, в които са вложени милиарди. Сградата Златен век е в тази категория, заради своя мащаб и височина, според компетентни страни, изразили тълкувание на закона, в това число Зам. Министър Йовев, Председателя на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов и др.
Между другото в тази посока са и всички обвинения към компанията Артекс от протестери, които твърдят, че този закон е създаден специално за сградата, колкото и абсурдно да звучи това. Дори го нарекоха „Закона Артекс“, определяйки го като лобистки, за да влеят нова енергия в политическия предизборен имотен скандал, не без помощта на националните медии.
2. Началникът на Дирекция за национален строителен контрол, арх. Иван Несторов, в пресконференция след направена проверка заяви, че строежът на сграда Златен век е законен, мaĸap и c няĸoи ĸoнcтaтиpaни oтĸлoнeния в изпълнeниeтo.
Още допълни, че имa пpaĸтиĸи нa Bиcшия aдминиcтpaтивeн cъд, чe c вcяĸo дoпълвaнe нa paзpeшeниeтo зa cтpoeж aвтoмaтичнo ce yдължaвa нeгoвият cpoĸ. А строежът на Златен век е имал няколко допълнения и изменения. Затова и тезата на арх. Несторов е такава, че сградата има разрешение за строеж дори до 2023 г. Като се позовава на случаи с други сгради, минали през сходни казуси в съдебна зала: peшeниe нa BAC oт 3 юли 2018 г., ĸoeтo пoтвъpждaвa peшeниeтo нa Aдминиcтpaтивния cъд в Бypгac зa нaличиe нa вaлиднo paзpeшeниe нa пoдoбeн cтpoeж oт 2013 г., дoпълнeнo пo peдa нa чл. 154 нa ЗУT и cъoтвeтнo c yдължeн пeтгoдишeн cpoĸ нa дeйcтвиe пpeди пoпpaвĸитe oт 2017 г., ĸoитo oгpaничaвaт възмoжнocтитe зa yдължaвaнe нa cpoĸa нa paзpeшeниeтo. Πo aĸтoвe нa глaвни apxитeĸти, c ĸoитo ce дoпълвaт paзpeшeния зa cтpoeж, Bъpxoвният cъд ce e пpoизнecъл и пo дpyги тaĸивa cлyчaи ĸaтo нaпpимep cтpoитeлни paбoти пo Pилcĸия мaнacтиp и др.

Както едната, така и другата теза потвърждават само едно: сграда Златен век се строи законно с валидно разрешително за строеж и всички отправяни обвинения са несъстоятелни, и са плод на инсинуации, завист и лични амбиции.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Иван Несторов обяви на пресконференция, че строежът на ул.”Златен рог” в София е законен.

Повече може да прочетете тук:
www.24chasa.bg

Повече за архитектурната стойност и обществена значимост на сграда Златен век, може да прочетете в публикация на сайта за архитектура и дизайн archdesign.info

Автор: Кирил Апостолов

ARTEKS LOGO
Изявление от АРТЕКС ОТНОСНО СГРАДА „ЗЛАТЕН ВЕК“

Във връзка с появилите се неверни твърдения от последните дни относно законността на строителството на сграда „Златен век“ ръководството на Артекс Инженеринг декларира, че проектът се изпълнява изцяло в съответствие с действащото българско законодателство и притежава всички необходими действащи законови документи:

Разрешението за строеж за сградата „Златен век“ (Разрешение за строеж №134) е издадено на 26.01.2007 г. от Главния архитект на София. Строежът е Втора категория, като попада в т. 2, буква „д“ – сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители, чл. 137, ал.1 от ЗУТ.

Строителната площадка за сградата е открита с Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво /обр.2/ от 11.01.2010 г.

Със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., издадена от Главен архитект на СО на основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ, разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г. е презаверено за нов срок от 5 /пет/ години, считано от 19.11.2012 г., съгласно действащия ЗУТ към 2012 г.

Преди изменението на ЗУТ с Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г., законът позволява многократно презаверяване на разрешенията за строеж. Към влизане в сила на тези промени разрешението за строеж е валидно (в рамките на срока, удължен с презаверката от 2012 г.).

С изменението на ЗУТ с Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г., с което се прави ревизия на множество законови текстове, и същото далеч не касае единствено чл. 153 от ЗУТ относно сроковете на валидност на разрешенията за строеж, срокът на валидност на разрешенията за строеж за обекти първа и втора категория (които включват всички по-главни инфраструктурни проекти – метростанции, магистрали, железопътна инфраструктура, както и високи сгради и т.н.) е удължен на 10 г. от датата на започване на строителството. Тази дата съобразно закона е датата на съставяне на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво – 11.01.2010 г.

Законовият текст цели да увеличи срока за завършване на най-сложните и обемни строежи съгласно ЗУТ, за много от които е налице европейско финансиране и съфинансиране от Република България, с оглед съхраняване на публичния интерес. Целта на закона е да се създаде облекчение за завършване на вече започнали проекти от съответните категории, като се избегнат административни пречки, които биха оказали негативно влияние на усвояване на съответните финансирания.

При така приетия законов текст и с оглед факта, че сградата от самото начало (от 2007 г.) е категоризирана като втора категория строеж по ЗУТ, не е необходима презаверка на разрешението на строеж преди 11.01.2020 г. и строежът й е законосъобразен.

В закона за изменение на ЗУТ от 2017 г. не се съдържа изрична регламентация относно заварени случаи на вече издадени разрешения за строеж, които са валидни към датата на влизане в сила на законовите промени. Цитираният в медиите параграф 58 от закона касае единствено процедури по издаване на разрешения за строеж – т.е., процедури, по които разрешение все още не е издадено.

В случая е било налице валидно и влязло в сила разрешение за строеж, като такива заварени случаи не са извадени извън обхвата на въведеното общо правило за 10 годишна валидност на разрешенията за строеж за строежи от втора категория. Тъй като новоприетата норма създава права за инвеститорите, съгласно утвърдените принципи в тълкуването на действието на гражданския закон, той следва да се прилага еднакво както за бъдещи, така и за висящи при приемането му правоотношения.

Обектът е проверяван многократно от ДНСК през цялата 2018 и 2019 г., като при всички извършени проверки е констатирана пълна законосъобразност на строителството и издадените строителни книжа. За сведение представяме резултат от проверка на РДНСК – Югозападен район, обективиран в писмо с изх.н. С17-1322-00-145.

Уверяваме нашите партньори и клиенти, че ще продължим, както и досега, да работим професионално и качествено, при абсолютно спазване и съблюдаване на всички нормативни изисквания, и на българското законодателство.

Може са свалите от Медийния архив на сайта на АРТЕКС arteks.eu: Документ на ДНСК за извършена проверка, във връзка със законността на сграда ЗЛАТЕН ВЕК, който беше разпространен до всички медии в PDF формат

При проверката не са установени нарушения по отношение законосъобразността на издадените строителни книжа.

Може са свалите от Медийния архив на сайта на АРТЕКС, arteks.eu: Документ на ДНСК за извършена проверка, във връзка със законността на сграда ЗЛАТЕН ВЕК, който беше разпространен до всички медии в PDF формат

При проверката не са установени нарушения по отношение законосъобразността на издадените строителни книжа.
„Черният петък на г-н Цветан Цветанов бил във вторник!“

(Това е заглавието, което ми хрумва веднага след първия прочит на една-две от водещите новини, свързани с жилището на известния политик)

Публикациите на гражданската организация „Антикорупционен фонд“, извършваща героични анализи в това, как български влиятелни политици са закупили своите жилища, в ситуацията на предизборна кампания се превръща в толкова желана новина, че тя обикаля повечето от водещите медии в страната.
Преминавайки през цяла поредица от съмнения, сметки и съпоставки, авторите достигат до изводи, които както винаги в България не просто поставят въпроси, а достигат до осъдителни заключения.
По всичко личи, че това е една плъзнала се по повърхността на предизборните кампании атака към управляващата партия.
От години повечето български журналисти се превърнаха в хора, лишени от задълбочено аналитично мислене, готови да повтарят без особени усилия и напрежение всичко, което счетат, че ще доведе до повече трафик и зрителски интерес.
Не случайно социалните мрежи се превърнаха в техен основен вдъхновител.
Днес е възможно почти всяка добре позиционирана чрез споделяния в интернет публикация, независимо от нейното съдържание и истинност да се превърне в новина, отразявана с особено вълнение дори от национални медии.
Пресен пример е щетите, които нанесе разпространяването като топ новина на твърдение, че убийството на журналистката Виктория Маринова е свързано с професионалната и дейност.
От дистанция на времето може да се каже, че първоизточника и хората, които разпространяваха тази новина са го правили с явното съзнание и умисъл да атакуват управляващата партия, независимо от всички възможни последствия за страната, поставяйки под съмнение свободата на печата като елементарно гражданско и фундаментално право на всяко демократично общество.
Нарочно се опитвам да намеря най-силния пример, за да дефинирам този отдавна превърнал се в практика подход.
По този начин обществото ни е непрестанно заливано от псевдо новини и скандали, които ни задушават, забравяме ги бързо, и така бавно, но сигурно притъпяват сетивата ни и способността ни да мислим.
Не случайно наскоро г-жа Мария Габриел – еврокомисар по икономика и цифрово общество изнесе данни, че 75% от младите хора не разпознават фалшивите новини.
Но на мен ми се иска все пак да се върна върху темата за имотите и да подхвърля някои идеи върху които може би е добре да се помисли.
Накратко: един от най-влиятелните политици в България г-н Цветан Цветанов се превръща в обвиняем предвид заключенията, направени от гражданската организация „Антикорупционен фонд“, в това, че е закупил жилище с гараж на ниска според тях цена на една от най-авторитетните строителни фирми в България Артекс Инженеринг, чието качество и прилагане на всички иновативни подходи в строителството са приоритет.
И така:
На 12.06.2018 г. (вторник) г-н Цветанов е закупил невероятно жилище в сграда Летера, наградена с приза Сграда на годината за 2017 г.
За да може да придобие желаното жилище, той заменя два свои луксозни апартамента с гаражи и доплаща още 100 000 лв.
Няма да изпадам в безкрайни безсмислени изчисления в това какви били цените на квадратен метър, какви са били тогава и какви са днес.
Защото, когато има две страни в сделка, която е свързана с подобни финансови параметри не може да се обобщава с повърхностна калкулация.
Апартаментите, които г-н Цветанов е включил в част от сделката са в същия квартал и са луксозно обзаведени, срещу които получава мечтаното ново жилище на шпакловка и замазка, но в сграда Летера – една уникална за нашата столица сграда.
Впрочем повечето сгради на компанията Артекс Инженеринг са награждавани и компанията е една от най-уважаваните в бранша.
Самият факт на замяна показва, че Цветанов е изпитвал затруднения в търсенето на начин за придобиване на жилище от Артекс.
Със сигурност и много други известни и финансово стабилни хора в България притежават жилища на Артекс, чиято професия и партийна принадлежност е различна, като например Бербатов и дори Лили Иванова. Не бива да забравяме, че Артекс са построили жилища, равняващи се на един малък град в София за повече от четвърт век.
Предполагам, че покупко-продажбата на толкова скъпи имоти винаги е съпроводено с преговори в търсене на начин за завършването им.
Артекс е компания, която не допуска външни брокери.
Изпълнителният директор на Артекс Инженеринг арх. Весела Мирянова, която и ръководи отдела за маркетинг и продажби, притежава голям опит в продажбите и благодарение на нея компанията бележи непрекъснат възход. Според нея цената на жилищата би могла да бъде и по лична преценка, още повече, че доколкото разбрах сделката не е между компанията Артекс Инженеринг АД и г-н Цветанов, а е между Цветанов и семейство Мирянови (чрез тяхна семейна фирма, с равно участие на двамата), тъй като този апартамент е бил тяхна собственост. Което обезсмисля всичките калкулации и разсъждения по отношение на цената. Цената е такава, каквато е договорена между двете страни, вследствие на преговори и това е нормален процес, валиден за целия демократичен свят.
Впрочем разследващите от „Антикорупционен фонд“ решават да се обаждат като мними клиенти в компанията, в стремежа си да получат цени и преференциални условия веднага. Предполагам, че цената е обект на коментар, при условие че има сериозно намерение и потенциал да се извърши сделка, още повече, че става въпрос за недвижим имот.
Хрумват ми в момента поне няколко причини, поради които едно жилище би могло да бъде закупено на различни цени, без да съм специалист в тази област, да анализирам корупционни практики или конспиративни теории.
Компаниите, които са със затворен цикъл: проектиране – инвестиция – строителство – продажба, каквато е Артекс, предполагам са в състояние да продадат имот и на по-ниска цена, когато проекта е на зелено, за да стимулират условията за финансиране при отпускането на кредити.
След акт 16 всички знаем, че цената достига своя пик.
А след период, в който останат непродадени жилища е възможно подходът на ценообразуване да е твърде гъвкав, за да не се забавят темповете на продажба.
Един популярен маркетингов подход в търговията също така е обявените цени да са с достатъчно висок марж, за да може да има по-голяма гъвкавост по време на сделка.
Маркетингов подход за продажба може да бъде и ако: доведеш друг клиент или пък ако вече си закупил, да получиш значителна отстъпка за втори, трети и т.н.
Не случайно се опитвам безкрайно да опростя изложеното по-горе, за да стимулирам въображението ви. За един търговец е важно да продава по-бързо продукта си.
От друга страна предварително заявените високи цени филтрират и формират целевата група, към която се обръща компанията.
Интересното е, че след първата коментирана продажба на апартамент на политик като Цветан Цветанов, започнаха да се появяват и други имена като Цецка Цачева, Вежди Рашидов, зам. Министъра на спорта и т.н., може би ще се появят и още, защото това е явно темата на деня.
Между другото г-н Рашидов се оказва, че има и още жилища, построени от Артекс, със сигурност е доволен.
Няма да е толкова трудно да се намерят клиенти на Артекс, които също са получили значителни отстъпки при закупуването на своето жилище по различни причини. Но това не би било интересно, те няма да имат достатъчна известност, за да бъдат подходящ пример.
Аз бих направил за себе си следния извод: с красивата си и функционална архитектура, високото качество на строителство и доказан имидж АРТЕКС продават жилищата си на всички известни българи – от политическия и бизнес-елита на България и в това няма нищо осъдително. С годините компанията е изградила изключително доверие в своите клиенти и не само е преминала през голямата криза в строителството, но и през целия период на развитие бележи ръст, вследствие на безкомпромисно качество и стандарти, които следва.
Жалкото е, че политическите престрелки между партиите са достигнали ниво, което се върти между суджуци, роднини, имотите на Йончева, апартамента на Цветанов и какво ли още не, мотивиращо голяма част от българските граждани въобще да не гласуват…
Според мен, желанието на организацията „Антикорупционен фонд“ да сезира прокуратурата чрез свое разследване „Как политици придобиват евтини имоти“ може би цели не разкриването на някаква истина, а нанасянето на щета върху политически опонент. С голямо уважение съм към всичко, което прави организацията „Антикорупционен фонд“ и намирам за важно тяхната дейност да не спира. Но ако някой има за цел чрез свое разследване да сезира прокуратурата трябва да бъде умерен при разпространение на информация като новина по всички възможни информационни канали, в които присъстват осъдителни внушения. По този начин могат да бъдат нанесени непоправими щети върху имиджа на компанията, чието име се споменава. В последните 24 часа се появиха толкова много глупости и откровени лъжи в социалните мрежи като рефлекс от едно съмнение за нарушение и разследване, което тепърва започва. И да не говорим, че една дясна организация, зад която бих застанал с всичките си убеждения, в този момент направи най-голямата политическа услуга на Българската социалистическа партия в предстоящите избори.

С уважение към всеки, достигнал до последния ред:
Кирил Апостолов
НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ

Нека заедно
задвижим хода на промяната!

“Нашият дом е България!”

Между пръстите като пясък изтекоха поколения българи, следвайки своите мечти и надежди за един по-добър и щастлив живот.
Изминаха години в преход, обсебен от самоочертаващи се празни силуети на звезди без пламък, които не дават нищо на никой и най-малко светлина.
„Нашият дом е България“ е път и средство, ключ за мисълта, за да е възможен полет. За да могат да се отворят очите широко и вдиша въздух с пълни гърди.
„Нашият дом е България“ е духовна мисия на Пламен Пламенов Мирянов, влагащ всичко от себе си в послания, създаващи пътеки и кой знае… може би един ден тези пътеки ще се превърнат в пътища за мнозина, които ще се завърнат в Родината.
Младият архитект е режисьор и продуцент на десетки рекламни послания, които преплитат в себе си човек и природа в естетика, която лесно докосва сърцето чрез своите ясни символи и образи.

ourhomebulgaria_1
ourhomebulgaria_2
izlojba_sofia_naroden_teatar_2-ourhomebulgaria
izlojba_sofia_naroden_teatar_ourhomebulgaria
kazanlak_roses_momiche_nosia_ourhomebulgaria
kazanlak_roses_ourhomebulgaria
ourhomebulgaria_f2
ourhomebulgaria_f1
july_morning1

Първа Награда от Международния Тур Филм Фест – България “На източния бряг на Европа” за най-добър филм “Магията на българската роза”.

https://www.youtube.com/embed/qcWm3t3e8S0?controls=0

Режисьор: Пламен Пламенов Мирянов
Отговорен Оператор: Марин Маринов Маринов
Оператори: Йоан Славов, Николай Павлов, Иван Иванов, Томислав Михайлов
Монтаж: Марин Маринов Маринов
Музика: анс.Чинари – Даули; Авигея – Момина Молитва
НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ!


ARTEKS LOGO